Adı Soyadı: Adalet HAZAR

Doğum Tarihi: 29 05 1960

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Bankacılık Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akad. 1981
Y. Lisans  İşletme Gazi Üniversitesi 1996
Doktora  Muhasebe Finansman Gazi Üniversitesi 2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Bankalarda Kaynak Maliyet Hesaplama Yöntemleri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Orhan Sevilengül

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Banka Kredi Riski Derecelendirmesi-Model Önerisi ve Uygulama

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Metin Kamil Ercan

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Uzman Yrd. T.C. Ziraat Bankası Planlama Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü 1991-1994
Uzman T.C. Ziraat Bankası Planlama Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü 1994-1995
Müdür Yrd. T.C. Ziraat Bankası Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 1995-2001
D. Bşk. T.C. Ziraat Bankası Organizasyon Daire Başkanlığı 2001
Genel Müdür Yrd. T.C. Ziraat Bankası 2001-2005
Dr.Öğ.Gör.Yarı Zamanlı  Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi 2004-
Dr.Öğ.Gör.Yarı Zamanlı Bilkent Üniversitesi UBYO Bankacılık Bölümü 2008-
Dr.Öğ.Gör.Yarı Zamanlı  Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

“Türk Bankacılık Sektörü’nün Kâr Kaynaklarının 2001 Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Finans Yüksek Lisans Programı

İdari Görevler :

TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Firması’nda Derecelendirme Uzmanı (2009 Yılı- BDDK Akreditasyonu süresinin yönetilmesi)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akad. Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygu-lama
Y. Lisans2012-2013 Güz Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi (Başkent Üni.) 3 11
İlkbahar 5411 Bankacılık Kanunu(Başkent Üniversitesi) 3 12
Y. Lisans2011-2012 Güz 5411 Bankacılık Kanunu(Başkent Üniversitesi) 3 17
İlkbahar 5411 Bankacılık Kanunu(Başkent Üniversitesi) 3 6
2012-2013 Güz Banka Risk Yönetimi (Başkent Üniversitesi) 3 16
Uygulamalı Sermaye Piyasaları (Bilkent Üni.) 3 9
İlkbahar Bankalarda Aktif Pasif (Başkent Üni.)Yönetimi 3 15
Uygulamalı Sermaye Piyasaları (Bilkent Üni.) 3 8
2011-2012 Güz Banka Risk Yönetimi (Başkent Üniversitesi) 3 22
Uygulamalı Sermaye Piyasaları (Bilkent Üni.) 3 11
İlkbahar Bankalarda Aktif Pasif (Başkent Üni.)Yönetimi 3 19
Uygulamalı Sermaye Piyasaları (Bilkent Üni.) 3 17

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Babuşcu. Ş., Hazar. A., (2013) “The Impact of Foreign Capital on Efficiency and Productivity of the Turkish Banking Sector” American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3 No. 1; January 2013, pp158-182, ISSN 2162-139X (Print), ISSN 2162-142X (Online).

A2. Babuşcu. Ş., Hazar. A. (2012) “An Analysis Of The Disparities, Divergences And Differences In Financial Structures Of Primary Dealer (PD) Banks And Non-Primary Dealer (NPD) Bank”, International Business Research, Vol. 5, No. 11, November 2012, pp121-135.

A3. Babuşcu Ş., Hazar A., “Varlık Yönetim Şirketlerine Satılacak Takipteki Krediler İçin Değerleme – Varsayımsal Bir Yaklaşım-“ Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl: 2013, Sayı:1 , ss:153-175, ISSN: 1302.258X.

A4. Babuşcu Ş., Hazar A., “Bankaların Mali Bünyeleri İle Yasal Düzenlemelerin İlişkisi – 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bir Analiz” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:13, Sayı: 39, Mart 2013, ss:79-102, ISSN: 1307-6639.

A5. Hazar A., Babuşcu Ş., “Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011)”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBD Dergisi, Yıl 2013,  Bahar 2013 Sayısı (Hakem değerlendirmesinden baskı onayı almıştır. Yayın aşamasındadır.)

A6. Hazar A., “Assessing Arbitrage Opportunities Between the ISE-30 Index and TurkDEX-traded ISE-30 Index Futures Contracts ByApplying Cost-of-Carry Method, International Journal of Management Perspectives”, ISSN 1307-1629, 2013, Vol. 3, No 1/2, (Hakem değerlendirmesinden baskı onayı almıştır. Yayın aşamasındadır.)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Başcı S., Hazar A., Babuşcu Ş., Köksal M.O., (2013) A CAMELS Analysis on the Turkish Banking Sector: Rating of the 2004-2011 Period In Terms of Capital Ownership and Scale, 9th EBES Conference – Rome, Faculty of Economics Sapienza University of Rome, Italy, January, 11-13, 2013, pp338-352.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Sommer G., Babuşcu Ş., Hazar A., Öztürk İ., “Gayrimenkul Değerlemede Bir Yaklaşım: Nötr Enflasyon Etkisi”, SPK Dergisi, Yıl:2012, Sayı: 13, Aralık 2012,  ss: 18-31, ISSN: 1308-5158.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Babuşcu. Ş., Hazar. A.,  “Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayenin Verimlilik ve Etkinliğe Etkileri”, 16. Ulusal Finans Sempozyumu, Erzurum Üniversitesi, 10-13 Ekim 2012.

F. Diğer yayınlar :

Kitaplar

F1. Hazar, A., Babuşcu Ş., “Banka Aktif Pasif Yönetimi”, Mart 2013, Asil Yayınevi, Ankara.

F2. Hazar, A., Gayrimenkul Değerleme, Seçkin Yayınevi, Ocak 2013.

H. Dergi Hakemliği

H1. TİSK Akademisi Dergisi tarafından yayınlanması düşünülen “Seçilmiş İllerde Eğitim Göstergelerine Genel Bakış” Başlıklı Makale Değerlendirmesi, 14.07.2012.

I. Diğer Faaliyetler

Konuşmacı Olarak Katılınan Toplantı ve Konferanslar:

Çukurova  Üniversitesi – 23 Aralık 2012 – İİBF Topluluğu – Bankacılığa Giden Yol ve SPK Bilgilendirme Toplantısı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi – 15 Aralık 2012 – İİBF Topluluğu – Bankacılığa Giden Yol ve SPK Bilgilendirme Toplantısı

Uşak Üniversitesi – 07 Aralık 2012 – İİBF Topluluğu – Bankacılığa Giden Yol ve SPK Bilgilendirme Toplantısı

Hitit Üniversitesi – 14 Aralık 2012-  İİBF Topluluğu – Bankacılığa Giden Yol ve SPK Bilgilendirme Toplantısı

Trakya Üniversitesi -16 Aralık 2011 –  Bankacılığa Giden Yol ve SPK Bilgilendirme Toplantısı

Kırıkkale Üniversitesi – 25 Nisan 2012- Bankacılığa Giden Yol ve SPK Bilgilendirme Toplantısı

Gazi Üniversitesi – 20 Nisan 2009 – Bankacılığa Giden Yol ve SPK Bilgilendirme Toplantısı

TRT Radyo 1- 20.01.2011- Merkez Bankası’nın Son Kararları ve Finansal Piyasalara Etkisi

TRT Radyo 1- 25.08.2010- Türk Bankacılık Sektörünün Tarihi

TRT-2009-2010:  Bankacılık Sektöründe Son Gelişmeler- Bankacılık Sektöründe 2 Yeni Uygulama: IBAN ve Tek Kullanımlık Şifre Neyi Amaçlıyor?

06.09.2003 ODTÜ Ekonomi Kongresi, Finans, Bankacılık Sistemi ve Ekonomik Büyüme Oturumunda “Kurumsal Yönetişim” konulu Tebliğ Sunumu

12.05.2003 Kocaeli Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği Bl. “Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve İnsan Kaynakları” Konulu Tebliğ Sunumu, Kocaeli

07.01.2003 Bankaların İK Bölümü Yöneticilerinin Katıldığı “Kamu Bankalarında Yeniden Yapılanma” konulu toplantı, İstanbul

19.08.2002 T.C. Z.B. Uzman Yardımcıları Oryantasyon Programı kapsamında “Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Yeniden Yapılanma” Konferansı, Ankara

2001-2002 T.C.Z.B. Çalışanlarına 1 Günlük 6 ayrı Toplantıda “Türk Bankacılık Sektörü ve Yeniden Yapılanma” konulu Konferanslar (Erzurum, Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon)

2001-2002 Yurtdışı Birimlerde Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve T.C. Ziraat Bankası Yeniden Yapılanma Süreci Bilgilendirme Toplantıları ve İK Entegrasyonu Çalışmaları (Ziraat Int. A.G., Ziraat Bank Bosnia D.D., Newyork, Londra, Sofya, Üsküp Şubeleri)

1998-2001 T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu Öğrencilerine AR-GE Konulu Sunumlar

J- Eğitim Verilen Bankalar ve Kurumlar

–          Başbakanlık

–          TC Merkez Bankası

–          Hazine Müsteşarlığı

–          T. Garanti Bankası

–          T. İş Bankası

–          Vakıfbank

–          HSBC

–          T. Halk Bankası

–          Türk Ekonomi Bankası

–          Bilkent Holding

–          Finansbank

–          Citibank

–          Anadolubank

–          Denizbank

–          T. Finans

–          Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

–          Finansinvest

–          TOKİ

–          KİPTAŞ

K- Verilen Eğitimler

–          Güncel Ekonomik Gelişmeler

–          5411-Bankacılık Kanunu – “Finansal Açıdan Yaklaşım”

–          Temel Kredi Bilgileri

–          Bankacılar İçin Finansal Matematik

–          Temel Bankacılık

–          Temel Bankacılık Ürünleri

–          Kredi Riski Yönetimi

–          Finanscı Olmayanlar İçin Finans

–          Banka Muhasebesi

–          Banka Bilanço Analizi

–          Merkez Bankası Bilanço Analizi

–          Para Politikası ve Piyasalar

–          BASEL II ve Risk Yönetimi

–          Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi

–          Bankalarda Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sistemleri

–          Bankacılıkta Kaynak Maliyeti Hesaplama ve Fiyatlandırma

–          Bankalarda Aktif Getirisi-Pasif Maliyeti Hesaplama ve Fiyatlandırma

–          Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler

–          Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Krizler ve Etkileri

–          Küresel Finansal Kriz, Son Gelişmeler ve Bankaların Mali Bünyelerine Etkileri

–          Kredi Derecelendirmesi

–          Finansal Tablolar Analizi

–          Şirket Bilançolarında Finansal Manipülasyon (Bilanço Makyajlama)

–          Türev İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi

–          SPK Mevzuatı

–          Analiz Yöntemleri

–          Ulusal ve Uluslararası Piyasalar

–          Firma Değerlemesi

–          Gayrimenkul Değerleme Esasları

–          Muhasebe, Mali Analiz

–          Bankalarda Özellikli İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi

–          Bankalarda Türev Araçlar ve Muhasebeleştirilmesi

–          Yönetim Muhasebesi ve Bankalarda Uygulanması

–          Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Banka Bilançoları

–          Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Şirket Bilançoları

–          Şirket Yönetiminde Finansal Vizyon ve Makro Finansal Hedeflerin Belirlenmesi

konularında eğitimler.

Son 15 arama:

  • https://adalethazar com/index php/ornek-sayfa/